Pragt Honden uitlaatservice

Over mij

De werkwijze

Foto's van de honden

Filmpjes

Tarieven

Vakantie

Overeenkomst

Algemene voorwaarden

Gastenboek

Contact

 

Algemene Voorwaarden

 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de hondeneigenaar en Pragt Honden uitlaatservice, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de hondeneigenaar als Pragt Honden uitlaatservice.
 2. Pragt Honden uitlaatservice behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. De hondeneigenaar kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de hondeneigenaar, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 3. Pragt Honden uitlaatservice behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond(en) op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren.
 4. De hond(en) dient de basis van de gehoorzaamheidscommando's ("Hier", "Zit", "Af" en "Volg") te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient de hond(en) sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.
 5. Loopse teven kunnen niet mee met de groepswandeling van 1 tot 1.5 uur.
 6. Puppy’s mogen mee vanaf 10 maanden.

Gezondheid

 1. De hond(en) dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Hiervan dient de hondeneigenaar een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar en niet jonger dan een week.
 2. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren. Tevens dient de hond(en) vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen.
 3. De hondeneigenaar dient Pragt Honden uitlaatservice zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door de hondeneigenaar aan Pragt Honden uitlaatservice kenbaar zijn gemaakt.
 4. De hondeneigenaar (indien niet direct bereikbaar) machtigt Pragt Honden uitlaatservice om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond(en), op kosten van de hondeneigenaar een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van de hondeneigenaar. Uiteraard wordt de hondeneigenaar zo spoedig mogelijk ingelicht.

Rechten en plichten hondeneigenaar

 1. De hondeneigenaar is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
 2. De hondeneigenaar is te allen tijde aansprakelijk jegens Pragt Honden uitlaatservice voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
 3. De hondeneigenaar verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond(en) aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond(en) niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de hondeneigenaar.
 4. Bij verhindering dient de hondeneigenaar zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij Pragt Honden uitlaatservice. Afmeldingen na deze tijd en op de wandeldag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en dus gewoon in rekening gebracht.
 5. De hondeneigenaar verplicht zich ervoor te zorgen dat Pragt Honden uitlaatservice toegang heeft tot de plaats waar de hond(en), waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
 6. De hond(en) moet opgenomen zijn in de W.A.- verzekering van de hondeneigenaar. U blijft als eigenaar van uw hond(en) te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond(en) aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
 7. Er dient een handdoek klaar te liggen zodat de hond(en) kan worden afgedroogd als deze nat en vies is voordat deze weer de woning binnengaat. Pragt Honden uitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van de hondeneigenaar aangericht door een natte of vieze hond(en).
 8. De hondeneigenaar dient er voor te zorgen dat er voldoende water voor de hond(en) aanwezig is.

Rechten en plichten Pragt Honden uitlaatservice

 1. Pragt Honden uitlaatservice zal de hond(en) altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
 2. Pragt Honden uitlaatservice laat de hond(en) bij een groepswandeling 1 tot 1,5 uur uit.
 3. Pragt Honden uitlaatservice mag de hond(en) bij groepswandelingen onaangelijnd uitlaten.
 4. De hondeneigenaar wordt (indien nodig) door Pragt Honden uitlaatservice op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond(en) ten tijde dat de hond(en) onder toezicht van Pragt Honden uitlaatservice valt.
 5. Pragt Honden uitlaatservice heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind of warmte.
 6. Pragt Honden uitlaatservice dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
 7. De sleutel van het huis van de hondeneigenaar wordt door Pragt Honden uitlaatservice met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond(en). Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond(en).
 8. Pragt Honden uitlaatservice heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst bijv. in geval van onacceptabel gedrag van de hond(en).
 9. Pragt Honden uitlaatservice is verplicht om op de afgesproken dagen de hond(en) uit te laten.
 10. Pragt Honden uitlaatservice kan niet aan de overeenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte) de wandeling voor die dagen komt te vervallen.  
 11. Pragt Honden uitlaatservice behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.  
 12. Pragt Honden uitlaatservice zorgt voor de halsband met penning met nummer van Pragt Honden uitlaatservice.

Aansprakelijkheidstelling

 1. De hondeneigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Pragt Honden uitlaatservice of derden, veroorzaakt door de hond(en).
 2. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de hondeneigenaar verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de hondeneigenaren van de betreffende betrokken honden gedeeld.
 3. Pragt Honden uitlaatservice is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, aandoeningen of letsel aan de hond(en), voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van Pragt Honden uitlaatservice.
 4. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) Pragt Honden uitlaatservice niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt de hondeneigenaar hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Pragt Honden uitlaatservice.
 5. Pragt Honden uitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond(en). Als dit toch gebeurt, zal Pragt Honden uitlaatservice vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond(en) (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.
 6. Indien Pragt Honden uitlaatservice aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de hondeneigenaar lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.
 7. De aansprakelijkheid van Pragt Honden uitlaatservice is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Betalingen

 1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
 2. Pragt Honden uitlaatservice is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door de hondeneigenaar.
 3. Het door de hondeneigenaar te betalen bedrag dient na ontvangst van de factuur aan het einde van de maand contant te worden voldaan of te worden bijgeschreven op het rekeningnummer NL27INGB0006451683 van Pragt Honden uitlaatservice.
 4. In geval van niet tijdige betaling door de hondeneigenaar is Pragt Honden uitlaatservice gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan de hondeneigenaar in rekening te brengen.
 5. Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Pragt Honden uitlaatservice de overeenkomst ontbinden.

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel

Pragt Honden uitlaatservice verklaart dat zij de sleutel van ……………………………………

Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal Pragt Honden uitlaatservice de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Pragt Honden uitlaatservice kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.